Nie każdy spór musi kończyć się w sądzie.

Alternatywną drogą do uzyskania rozstrzygnięcia - choć my wolimy mówić o kompromisie - jest mediacja, dzięki której strony sporu mają możliwość wypracowania satysfakcjonującego je rozwiązania poza salą sądową - w przyjaznych warunkach, w krótszym czasie i przy poniesieniu o wiele niższych kosztów niż w przypadku postępowania sądowego.

O KANCELARII

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Anna Łęczyńska-Trzeciak. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2010 roku. W 2011 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, którą zakończyła uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w 2014 roku. Dodatkowo, w okresie od 2007 do 2009 roku uczestniczyła w kursie „Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego” organizowanym przez Uniwersytet w Cambridge. W 2020 roku zdobyła uprawnienia certyfikowanego mediatora.

Katarzyna Ostrowska

Radca prawny Katarzyna Ostrowska ukończyła w 2014 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, którą zakończyła pozytywnym wynikiem z egzaminu zawodowego w 2018 r., otrzymując wyróżnienie od Pomorskiej Izby Adwokackiej. Od 2021 r. jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym również procesowe i negocjacyjne, stale poszerzana wiedza z zakresu psychologii oraz umiejętności interpersonalne, umożliwiają Annie Łęczyńskiej-Trzeciak oraz Katarzynie Ostrowskiej skuteczną pomoc przy sprawnym wypracowaniu ugody, satysfakcjonującej nawet najbardziej wymagające strony sporu.

ZALETY MEDIACJI

SZYBKOŚĆ

Mediacja ma na celu sprawne rozwiązanie sporu istniejącego pomiędzy stronami w możliwie jak najkrótszym czasie. Podczas gdy rozstrzygnięcie sprawy sądowej zajmuje - w zależności od stopnia jej skomplikowania - od kilkunastu miesięcy do kilku lat, w czasie mediacji kompromis można osiągnąć nawet po jednym spotkaniu mediacyjnym.

BRAK OGRANICZENIA W CZASIE

Mediację można przeprowadzić praktycznie na każdym etapie postępowania sądowego lub sporu.

DOBROWOLNOŚĆ

Mediacja to proces dobrowolny, a więc na każdym jej etapie możesz zmienić zdanie i zakończyć mediację bez żadnych konsekwencji. Możesz też nie wyrazić zgody na mediację i w ogóle do niej nie przystępować.

TAJEMNICA

Postępowanie mediacyjne nie jest jawne, w związku z czym strony i ich pełnomocnicy nie mogą powoływać się w postępowaniu sądowym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

SKUTECZNOŚĆ

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i może być tytułem wykonawczym. Zakończenie sporu w wyniku mediacji jest więc prostym środkiem do pozostawienia konfliktu za sobą.

ODFORMALIZOWANIE

Mediacja to postępowanie zakładające minimum formalności, z założenia proste i przyjazne dla stron, które - przy wsparciu mediatora - mogą rozstrzygnąć swój spór nawet bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

POMOC PROFESJONALNEGO MEDIATORA

Mediacja jest prowadzona przez bezstronnego i niezależnego mediatora, którego zadaniem nie jest ocena stron sporu, odrzucanie proponowanych przez nich rozwiązań czy przymuszanie ich do zawarcia ugody, lecz stworzenie komfortowych warunków, w których strony - przy wsparciu mediatora - wypracują satysfakcjonujący je kompromis. Doświadczenie zawodowe oraz wiedza z zakresu prawa i psychologii umożliwiają mediatorowi zapewnienie realnego wsparcia w czasie posiedzenia mediacyjnego, tak aby stworzyć ugodę zgodną z prawem i możliwą do wykonania.

PRZYJAZNE WARUNKI

Mediacja może odbywać się w siedzibie mediatora lub w innym wybranym przez strony miejscu, zapewniającym możliwość mediacji. Będąc uczestnikiem mediacji - nie musisz stresować się pobytem w budynku sądu, urzędową atmosferą, możesz w każdej chwili poprosić o przerwę, szklankę wody lub przełożenie mediacji na inny termin. Możesz mieć pewność, że będziesz mieć czas na zaprezentowanie swojego stanowiska bez popędzania i przerywania, a gdy nie będziesz czuć się komfortowo w obecności drugiej strony - możesz poprosić o rozmowę z mediatorem na osobności.

OGRANICZENIE UCZESTNIKÓW SPORU

Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami, do czego - w przeciwieństwie do postępowania sądowego - nie są potrzebni świadkowie, biegli czy publiczność. Tym samym możesz wypracować kompromis w kameralnych warunkach, bez konieczności rozstrząsania sporu przed dodatkowymi osobami i bez ulegania ich wpływom, co pozwala na uniknięcie eskalacji konfliktu i ograniczenie kręgu zwaśnionych osób.

NISKIE KOSZTY

Mediacja jest postępowaniem o wiele tańszym niż postępowanie sądowe, w którym - oprócz opłaty sądowej - niejednokrotnie trzeba ponieść dodatkowe koszty, takie jak wynagrodzenie pełnomocnika czy biegłego. Dla przykładu, w sprawach cywilnych o prawa majątkowe , gdzie mediacja następuje na podstawie skierowania przez sąd, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150,00 złotych i nie więcej niż 2000,00 złotych za całość postępowania mediacyjnego, czyli np. przy sporze o 50.000,00 złotych uczestnicy mediacji musieliby ponieść koszt 500,00 złotych, podczas gdy w postępowaniu sądowym - 2.500,00 złotych. W przypadku mediacji na podstawie umowy - wysokość wynagrodzenia mediatora zależy od uzgodnień stron.

OFERTA MEDIACJI

mediacja w sprawach cywilnych

mediacja w sprawach administracyjnych

mediacja w sprawach sądowo-administracyjnych

mediacja w sprawach gospodarczych

mediacja w sprawach rodzinnych

mediacja w sporach z zakresu prawa pracy

Jesteśmy w stanie podjąć się mediacji zarówno ze skierowania sądu, jak również tej prowadzonej na podstawie umowy o mediację, której warunki podlegają ustaleniu pomiędzy stronami a mediatorem. Dodatkowo, w celu zapewnienia jak największego komfortu naszym Klientom oraz sprawności postępowania mediacyjnego - oferujemy możliwość mediacji przy pomocy dwóch mediatorów.

MEDIACJA
ELEKTRONICZNA

Nie masz czasu, ochoty lub możliwości na spotkanie mediacyjne, ale jednak zależy Ci na rozstrzygnięciu sprawy bez konieczności angażowania sądu lub oczekiwaniu na jego orzeczenie? Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy możliwość przeprowadzenia mediacji w sposób zdalny - za pośrednictwem wideokonferencji, poczty elektronicznej lub telekonferencji.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie mediatora jest uzależnione od tego czy do mediacji dochodzi w wyniku skierowania przez sąd lub organ administracji, czy też jest ona pochodną uzgodnień stron i zawarciem umowy o przeprowadzenie mediacji.

W pierwszym przypadku, wynagrodzenie mediatora kształtuje się następująco:

MEDIACJA W SPRAWACH CYWILNYCH, RODZINNYCH, GOSPODARCZYCH, Z ZAKRESU PRAWA PRACY:

 

 

– w sprawach o prawa majątkowe – 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150,00 złotych i nie więcej niż 2.000,00 złotych za całość postępowania mediacyjnego,

– w sprawach o prawa majątkowe, w których nie da ustalić się wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach o prawa niemajątkowe – 150,00 złotych za pierwsze posiedzenie, 100,00 złotych za każde kolejne, łącznie nie więcej niż 450,00 złotych,

– w razie nieprzystąpienia stron do mediacji – zwrot poniesionych wydatków w wysokości nie większej niż 70,00 złotych,

– koszty przejazdów poza siedzibę mediatora – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,

– koszty wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego – nie więcej niż 70,00 złotych za jedno posiedzenie,

– koszty korespondencji – nie więcej niż 30,00 złotych.

 

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.

MEDIACJA ADMINISTRACYJNA I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNA

 

 

– w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne – 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 150,00 złotych i nie więcej niż 2.000,00 złotych za całość postępowania mediacyjnego,

– w sprawach dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, budownictwa i architektury, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, nieruchomości, rolnictwa i leśnictwa, własności przemysłowej, zobowiązań podatkowych, prawa celnego – 150,00 złotych za pierwsze posiedzenie, 100,00 złotych za każde kolejne, łącznie nie więcej niż 2.000,00 złotych,

– w sprawach niewymienionych powyżej  150,00 złotych za pierwsze posiedzenie, 100,00 złotych za każde kolejne, łącznie nie więcej niż 450,00 złotych,

– w razie nieprzystąpienia stron do mediacji – zwrot poniesionych wydatków w wysokości nie większej niż 70,00 złotych,

– koszty przejazdów poza siedzibę mediatora – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,

– koszty wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego – nie więcej niż 70,00 złotych za jedno posiedzenie,

– koszty korespondencji – nie więcej niż 30,00 złotych.

 

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.